Dopravní řešení ulice

Jedná se o stavební úpravu stávající místní komunikace ulice Smetanův okruh a o obnovu přilehlých Smetanových sadů. Stavební úpravy jsou zahrnuty do jedné etapy rozdělené do dvou objektů.

Detail projektových prací

V rámci objektu 1 je navržena stavební úprava (oprava) stávající místní komunikace ulice Smetanův okruh. Součástí stavebních úprav je oprava přilehlého chodníku a parkovacích ploch, vjezdů k areálům zahrad bytového domu a bočního vjezdu do areálu hřbitova. Dále bude uzpůsobeno napojení komunikace Smetanův okruh na přilehlé místní komunikace ulice Hřbitovní a ulici Dvořákův okruh. V rámci objektu 2 jsou navrženy nové komunikace pro pěší s bezbariérovými úpravami v prostoru Smetanových sadů. Součástí oprav chodníků s bezbariérovými úpravami je i návrh umístění autobusové zastávky MHD přilehlé k ulici Dvořákův okruh.

Jedná se přístupovou oblast do areálu městského hřbitova v Krnově s příjezdovou komunikací, s komunikacemi pro pěší a parkem (sadem) pro relaxaci v přírodě. V místě stavby se nachází stávající zástavba bytových domů, areál městského hřbitova a park (Smetanovy sady). Navrženými stavebními úpravami dojde ke zlepšení komfortu a bezpečnosti pohybu pěší, automobilové a hromadné dopravy v rámci zájmového území. Podél komunikace je stávající chodník (dlažba, asfalt.povrch), které obyvatelům slouží k přístupu do jejich obydlí a k přístupu do areálu městského hřbitova, parku (sadu).

Zadavatelem projektu bylo město Krnov. Projekt byl vytvořen ve stupni DSP.

  • SO 101 – Komunikace Smetanův okruh:

Ulice Smetanův okruh – šířka komunikace je navržena na 4,00 m a délky 160,32 m. Komunikace je ohraničena betonovým silničním obrubníkem 150/1000/250 a dvojřádkem z žulových kostek. V hlavním vjezdu do areálu městského hřbitova budou silniční obrubníky sníženy dle požadavků. Komunikace je navržena ve střechovitém sklonu 2,50 %. Podélný sklon komunikace se pohybuje v rozmezí od 0,51 % – 1,76 %. Komunikace je napojena na stav. komunikaci ul. Hřbitovní a stávající ul. Dvořákův okruh. Přilehlý chodník ke komunikaci Smetanův okruh – jedná se o stavební úpravu (opravu) stávajícího chodníku podél komunikace Smetanův okruh. Chodník je navržen v rozmezí 2,00– 2,60 m s příčným sklonem 1,00 % směrem do komunikace. Podélný sklon kopíruje podélný sklon ulice Smetanův okruh. Dlážděné plochy chodníku budou ohraničeny chodníkovým obrubníkem 100/1000/250 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). V některých částech trasy bude chodníková plocha ohraničena stávajícími stěnami domů nebo oplocením. Součástí chodníkové plochy jsou místa pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Plocha kolem opravovaného chodníku bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,0 m pás kolem chodníkového obrubníku.

Přilehlé parkovací plochy budou ohraničeny silničním obrubníkem150/1000/­250 s převýšenou hranou 100 mm. Jedná se o 4 ks parkovacích ploch s šikmými parkovacími stáními a jedna parkovací plocha s kolmými parkovacími stáními. Parkovací plochy budou navrženy pro 5, 6 a 7 aut a 2× 8 aut. Příčný sklon parkovacích ploch je navržen 1,00 % směrem do komunikace a podélný sklon kopíruje sklon komunikace Smetanův okruh. Plocha kolem opravovaných ploch parkovacích stání bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem obrubníku parkovacích ploch je stanovena na 1,0 m pás kolem obrubníku.

  • SO 102 – Chodníky Smetanovy sady:

Jedná se o nový návrh 6 chodníků v prostoru Smetanových sadů. Chodníky o šířce v rozmezí od 2,00 – 4,00 m s příčným sklonem 1,0 % směrem do komunikace popřípadě do zeleně. Dlážděné plochy chodníků budou ohraničeny chodníkovým obrubníkem 100/1000/250 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). Součástí chodníkových ploch budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena v rozmezí od 1,00 m – 2,60 m pás kolem chodníkového obrubníku. V rámci realizace chodníků budou v parku (sadu) osazeny parkové lavice v počtu 6 ks.

Autobusová zastávka v zálivu – navržená zvýšená obruba s převýšením 200 mm (obruba bezbariérový obrubník HK 400/330/1000-P). Délka nástupní hrany byla zvolena s ohledem na četnost autobusových spojů v souladu s ČSN 736425, pro autobus zastavující na zastávce – 12,0 m. Šířka nástupiště je navržena 3,00 m (tato hodnota odpovídá požadavkům normy dle obrázku D.2.). Zastávka bude opatřena signálním pásem šířky 800 mm a označníkem (IJ4a) umístěným min. 800 mm od signálního pásu. Nástupní hrana bude opatřena vizuální úpravou dle ČSN 736425. Podél horní plochy obrubníku nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás o min. šířce 0,2 m (navrženo 0,4 m). Kontrastní pás je součástí bezpečnostního odstupu min. 0,5 m. Součástí autobusové zastávky bude osazení přístřešku pro cestující. Sadové úpravy – zatravnění bude provedeno ohumusováním v tl.100 mm. Šířka zatravnění kolem chodníků je stanovena v rozmezí od 1,00 – 2,60 m pás kolem chodníkového obrubníku. Součástí sadových úprav se počítá s náhradní výsadbou zeleně.