Oprava silnice III/4697

Cílem tohoto projektu bylo s pomocí diagnostiky silnice v daném úseku navrhnout opravu silnice III/4697, která tvoří přímé spojení mezi obcemi Ludgeřovice – Markvartovice – Šilheřovice.

Silnice III/4697 propojuje silnici III/46611 a silnici III/4696 a tvoří dopravní osu přilehlého území a průtah obcí Markvartovice. Po komunikaci je vedena regionální autobusová doprava.

Předmětem projektové dokumentace je oprava stávající silnice III/4697 Markvartovice – průtah km 1,017 00 – 3,83952 (od začátku intravilánu obce Markvartovice, po křižovatku se silnicí III/4696). Silnice spadá pod Správu silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava. Celková délka intravilánu je tedy 2,3 km a extravilánu cca 0,523 km.

Intravilán (km 1,017 00– 3,317 00):

 • Nejprve bude zřízeno přechodné dopravní značení dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
 • Frézování stávajícího krytu komunikace tl. 50 mm (SO 102 intravilán (levá strana)) a tl. 80 mm (SO 101 intravilán (pravá strana).
 • Dále budou opraveny prvky příčného odvodnění komunikace.
 • Výměna stávající obruby včetně přídlažby (obrubník 1000/250/150 do beton. lože tl. 100 mm, přídlažba 250/500/80 do beton. lože tl. 100 mm.
 • Po odfrézování krytu komunikace bude jejich povrch očištěn a opatřen spojovacím postřikem.
 • Bude provedena vyrovnávací vrstva z ACL 16+.

  SO 101 – intravilán (pravá strana) km 1,017 00 – 3,317 00 – plošná vyrovnávací vrstva o průměrné
  tl. vrstvy ACL 16+ 30 mm (tj. v množství 0,075 t/m2). Jedná se o část komunikace, jejíž
  konstrukční vrstvy nebyly opraveny v rámci opravy komunikace po zřízení kanalizační sítě obce
  Markvartovice.

  SO 102 – intravilán (levá strana) km 1,017 00 – 3,317 00 – bude provedena lokální sanace
  podkladních vrstev odfrézované části vrstvou ACL 16+ průměrné tl. do 50 mm, tj. v množství
  0,125 t/m2 (předpokládá se 25 % z vyfrézované plochy) tak, aby nedošlo po pokládce vrstvy ACO
  11+ k navýšení nivelety.

 • Na vyrovnávací vrstvu bude nanesen spojovací postřik.
 • Bude zřízena obrusná vrstva z ACO 11+; 50 mm.
 • Nakonec bude zřízeno vodorovné dopravní značení – středová čára o šířce 0,125 m. Dále budou vyznačeny stávající přechody pro chodce a autobusové zastávky.

Extravilán (km 3,317 00– 3,839 52):

 • Nejprve bude zřízeno přechodné dopravní značení dle TP.
 • Bude provedeno frézování v tl. 50 mm.
 • Po odfrézování bude provedena vizuální prohlídka s vyznačením lokálních vysprávek.
 • Čištění a vyrovnávka, včetně doplnění materiálu do krajnic (2 × 0,5 m tl. 100 mm), čištění a případná reprofilace silničních příkopů – 0,15 m³/m.
 • Provedení lokálních vysprávek a spojovacího postřiku.
 • Bude zřízena obrusná vrstva z ACO 11+; 50 mm.
 • Nakonec bude zřízeno vodorovné dopravní značení.

Tyto návrhy vycházejí ze zprávy o provedeném diagnostickém průzkumu a návrhu technologie opravy vozovky firmou CONSULTEST, s.r.o. z září 2016. Je navržena obnova stávajícího vodorovného dopravního značení. V intravilánu bude obnovena středová dělící čára šířky 0,125 mm. Obnova vodorovného značení autobusových zastávek v km 2,220 13 (Markvartovice ,,Obecní Úřad“) V11a na levé a pravé straně komunikace. Autobusová zastávka v km 3,143 85 V11 a (Markvartovice ,,Hříbovec“) 11) na pravé straně. Přechody pro chodce V7a (včetně vodícího pásu pro nevidomé) šířky 4,0 m. V extravilánu je navržena obnova stávajícího vodorovného dopravního značení. Budou obnoveny vodící proužky o šířce V4/250 mm.