Regenerace sídliště Břidličná

Jedná se o stavební úpravu (opravu) stávajícího prostoru sídliště v městě Břidličná na ulici Jesenická. Regenerace sídliště je navržena celkově v VII etapách, jejichž realizace se předpokládá v letech 2017 – 2024. Obsahem projektové dokumentace je zpracování etapy č. I a II. V jejím rámci je navržena oprava stávající místní komunikace a stávajících chodníků. Dále oprava stávajícího dětského hřiště, úprava zeleně a veřejného osvětlení. Etapa č. I byla realizována i stavebně v roce 2018 a etapa č. II se realizuje nyní v roce 2019.

Detail projektových prací

Navržené stavební objekty etapy č. I:

 • SO 101 – Rekonstrukce chodníků a komunikací – budou sloužit k bezpečnému a komfortnímu pohybu obyvatel města v rámci sídliště. Budou sloužit pohybu motorových vozidel i chodců.

Podél komunikace jsou navržena kolmá parkovací stání v celkovém počtu 10 stání a v prostoru u základní umělecké školy parkovací plocha s 14 kolmými parkovacími stáními.

Chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby tl. 80 mm a ohraničeny betonovým chodníkovým obrubníkem 1000/250/100 do betonového lože. Obrubník bude vždy na jedné straně chodníku převýšen o 60 mm tak, aby vytvořil vodící linii pro slabozraké.

 • SO 401 – Veřejné osvětlení – bude sloužit k osvětlení navržených místních komunikací jak pěších, tak i motoristických. Dostatek osvětlení zvýší bezpečnost pohybu obyvatel v rámci sídliště.
 • SO 801 – Sadové úpravy – je navržena regenerace stávajících travnatých ploch, výsadba nových stromů a keřů. Nová výsadba povede ke zlepšení kvality života a celkového pocitu z prostoru sídliště.
 • SO 901 – Dětské hřiště a mobiliář – dětské hřiště bude užíváno matkami s dětmi. Mobiliář bude využíván všemi obyvateli sídliště – lavičky budou sloužit k odpočinku a odpadkové koše k sběru odpadků v rámci prostoru sídliště.

Projektová dokumentace byla zpracována ve stupni PDPS – projektová dokumentace pro provádění stavby.

Zadavatelem projektu bylo město Břidličná.

Detail projektových prací

Navržené stavební objekty etapy č. II:

V rámci etapy č. II je navržena stavební úprava stávajících místních komunikací označených, jako MK2 – MK4 a stávajících chodníků. Součástí stavebních úprav je i stavební úprava stávající parkovací plochy. Dále bude v rámci druhé etapy upravena zeleň a veřejné osvětlení (výměna stávajících lamp a kabelových rozvodů).

 • SO 101, 102 a 103 – Místní komunikace č. 2, 3 a 4:

  Místní komunikace budou sloužit ke zlepšení přístupu a pohybu obyvatel města Břidličná v rámci

  sídliště na ul. Jesenická. Součástí stavebních úprav komunikací bude i stavební úprava stávajících

  chodníků podél komunikací a parkovacích ploch. Podél komunikace č. 3 (16 parkovacích stání z toho

  jedno pro osoby se sníženou pohyblivostí) a podél komunikace č. 4 (5 parkovacích stání).

 • SO 104 – Parkovací plocha:

  Parkovací plocha o celkovém počtu 17 kolmých stání (2 stání pro osoby se sníženou pohyblivostí.

 • SO 401 – Veřejné osvětlení – je navržena výměna stávajících lamp VO včetně kabelových tras. Celkový

  počet sloupů určených k výměně 19 ks.

 • SO 801 – Sadové úpravy – předpokládá se kácení 5 ks stávajícího stromu v rámci Etapy č. II. Je

  navržena výsadba keřů, zatravnění ploch a obnova travnatých ploch.

 • SO 901 – Mobiliář – vybavení prostoru sídliště koši a lavičkami o celkovém počtu 10 košů a 10

  laviček. Součástí mobiliáře je i 1 ks stojanu na kola.